KARBOMBZ ! ™

KARBOMBZ ! #192

KARBOMBZ ! #192

David
Bombay Beach, CA.
MENU